Ett filosofiskt kafé är ett sätt att skapa utrymme för filosofiska och utforskande samtal. Det är en mötesplats för att i dialog undersöka frågeställningar och begrepp för att tillsammans vidga sina perspektiv och söka nå djupare förståelse.

Man kan ha olika upplägg på ett filokafé. Antingen kan man ha ett i förväg bestämt tema som kan introduceras av någon genom en kort föreläsning, eller så kan man tillsammans på plats bestämma viken frågeställning eller begrepp som ska undersökas.

Målgrupp

Filosofiska kaféet kan ordnas i bekantskapskretsen, på arbetsplatsen eller vara öppet för allmänheten på ett bibliotek eller liknande.

Förhållningssätt och metod

I ett filosofiskt kafé kan dialogen vara ett öppet gemensamt utforskande eller ett mer strukturerat och styrt samtal där samtalsledaren håller i taktpinnen. Man kan även variera upplägget beträffande hur reglerande spelreglerna för samtalet skall vara, beroende på vad man vill uppnå, alltifrån mer eller mindre oreglerat till att följa liknande regler som för sokratiska samtal.

Om det är många deltagare delas kaféet upp i mindre samtalsgrupper för att få en bättre delaktighet och mer givande samtal.