Ett sokratiskt samtal är ett gemensamt utforskande genom eftertänksam dialog. Samtalet en mötesplats där olika ståndpunkter och företeelser tryggt kan undersökas gemensamt i grupp för att vidga perspektiven och söka nå djupare förståelse tillsammans. Samtalet är allas ansvar, ett ”grupptänk” där man hjälps åt att hitta bättre och bättre lösningar. Det är inte en debatt där någon vinner, och någon annan förlorar. Samtalet har därför bestämda regler för hur deltagarna får bete sig för att få delta. Dessa reglerna är medvetet utformade för att ha positiva pedagogiska och intellektuella effekter på deltagarna och på samtalets utveckling samt bidra till ökad respekt och gemenskap i gruppen.
”I viss mening är det (dvs. sokratiska samtal min anm.) som ett slags spel eller ett skapat ”trygghetsrum”, ett intellektuellt laboratorium, där deltagarna erbjuds möjligheten till intellektuella experiment utan att behöva känna sig rädda eller stå till svars för sina förslag – samtalet skall vara en dialog där deltagarna gemensamt söker efter acceptabla svar och där ingen hålls personligt ansvarig för något som presenteras. Gruppen tar gemensamt ansvar för framgångar och motgångar i resonerandet.”
- ”Sokratisk metod & sokratiska samtal”, examensarbete 2011 av Daniel Nordström vid Stockholms universitet.

Förhållningssätt och metod

Det sokratiska samtalet utgår från ett tema eller underlag, tex en bild, en text, ett påstående eller en fråga, och deltagarna analyserar och granskar utforskande, både kreativt och kritiskt, de idéer och värderingar som finns relaterat till temat/underlaget både individuellt och gemensamt. Samtalet avslutas med att deltagarna värderar de idéer som framkommit i samtalet, och kopplar dessa till sina egna erfarenheter samt utvärderar själva samtalet och dess utveckling.

Metoden praktiseras i flera länder, utöver Sverige bland annat i USA, och fokuserar på dialog om grundläggande filosofiska idéer och hur dessa ska värderas. Se: http://www.filosofiskpraxis.org