Coachande samtal har ofta som mål att försöka hjälpa gästen att lösa ett visst problem eller uppnå en specifik målsättning, men kan också handla om att hantera ett existentiellt dilemma.

En utgångspunkt inom professionell coaching är att en stor del av svaret finns inne i klienten själv, coachens uppgift är att hjälpa klienten att finna det. Vid varje möte väljer klienten samtalets fokus medan coachen lyssnar aktivt och bidrar med iakttagelser och frågor. Detta samspel ökar klientens framsteg genom att det uppmuntrar till självinsikt och det lockar fram klientens förmåga till egna lösningar och strategier. Vill du uppnå en varaktig förändring, till skillnad från en ytlig, är det av stor vikt att förändringen verkligen är initierad inifrån. Genom att själv upptäcka en lösning blir lärandet större och drivet och glädjen att genomföra lösningen ökar.

Samtalet i coachingen utgår ofta från att klargöra mål, jämföra målen med nuläget och vilka möjligheter och hinder som finns för att sedan landa i konkret handlingsplan för hur du ska arbeta vidare. Du får därigenom verktyg att se möjligheter, höja blicken och utveckla nya förmågor och insikter som hjälper dig att ta dig förbi hindren och nå dina mål. Om coachingen är av mer existentiell karaktär tar vi det lugnare och stannar upp i nuet och undersöker hur frågan hänger ihop med dina livsval, din livsvärld, dina värderingar och vad det egentligen är du längtar efter. Först därefter inriktar vi oss på en strategi för framtiden.

Som din samtalspartner och coach är mitt uppdrag att stötta, sporra, inspirera och utmana dig att hitta dina lösningar så att du kan nå dina mål. Jag som coach ansvarar för att leda processen, föreslå övningar mm. Du som gäst ansvarar för ditt engagemang och din egen villighet att öppna upp och pröva nya vägar.

Samtalen bygger på öppna frågor där gästen själv kommer fram till svaren. Under processen kan t.ex. följande frågor ställas:

 • Vad vill du?
 • Hur ser det ut i nuläget?
 • Vad är det som hindrar dig?
 • Vilka möjligheter finns?
 • Vad behöver du?
 • Vilket är ditt nästa steg?

Vi undersöker tillsammans vad du behöver för att nå dina mål. Vi planerar och bryter ner målen i mindre bitar och tar ett steg i taget. I coaching sätts tydliga mål och tidsramar för att nå resultat.

Förhållningssätt och metod

Coaching är i dag ett modeord som förknippas med idrottscoach, jobbcoach, hälsocoach mm. Ordet coaching är inte varumärkesskyddet och det råder stor frihet i hur man kan använda ordet. Därför växer nu begreppet professionell coaching fram. Som professionell coach utövas samtalsyrket coaching efter en internationellt vedertagen och beprövad standard. Jag följer ICF:s (Internationell Coach Federations) standard, innehållande metoder, kärnkompetenser och etiska riktlinjer.

Exempel på frågeställningar:

 • Få hjälp att förverkliga mina drömmar och mål
 • Hjälp jag sitter fast i mitt liv! Vad ska jag göra?
 • Jag har tappat min drivkraft och inspiration för nya saker
 • Jag har tappat bort mig själv
 • Jag känner mig avstängd från andra, som i en bubbla
 • Jag mår dåligt men jag förstår inte varför
 • Skapa balans mellan arbete/privatliv
 • Förbättra min hälsa

Målgrupp:

Coaching passar dig som har ett problem eller som vill försöka få till stånd en förändring. Något i ditt liv kanske skaver och du vill undersöka vad det är och försöka hitta en lösning. Eller du kanske vill prestera bättre på jobbet, ha mer energi, förändra ett visst beteende eller nå ett efterlängtat mål så som att fatta ett beslut, flytta, byta jobb mm.

Coaching kan också vara bra om du känner att du har kört fast och behöver hjälp att hitta vägen.

Coaching kan vara ett utmärkt sätt för att få någon att bolla sina idéer och tankar med, eller få en ny infallsvinkel på ett svårt problem. Genom ett eller några möten med en coach kan du få en injektion av nya tankar när du som bäst behöver dem.