Målet med ett filosofiskt utforskande samtal är att främja ett öppet förhållningssätt till livet. Att se det gåtfulla, mystiska och förunderliga och inte stänga in sig i förstelnade föreställningar och tankemönster och självsäker vetskap.

När du förundras och en undran väcks till liv att undersöka mer och klura vidare, då öppnar du dig för fler perspektiv och möjligheter. Du blir mer kreativ och lekfull och mottaglig för subtila budskap som går utanför dina faktakunskaper och färdiga kategoriseringar av världen. Du blir mer mottaglighet och närvarande i nuet och världen. Den här processen och samtalsformen förbättrar därigenom din intuition och omdömesförmåga och ökar din mentala resiliens. Men för att inte försjunka i värderelativism jobbar vi även med att klargöra ditt personliga ställningstagande i relation till samtalstemat och vad det kan få för praktiska konsekvenser i ditt liv. Vilket i sig ökar din praktiska visdom som gör att du lättare kan svara upp mot vad var situation kräver och agera på bästa möjliga sätt oavsett givna ramar och tidigare förgivettaganden.

Denna typ av samtal innebär ett utforskande, undersökande och praktiskt filosoferande kring något i ditt liv eller en frågeställning du har. Fokus ligger på att tillsammans försöka utforska samtalstemat och relaterade fenomen och successivt fördjupa både förståelse och insikt. I ett filosofiskt undersökande samtal är inte målet att bota eller åstadkomma hälsa, utan att främja liv och rörelse, genom att öppna upp perspektiv och möjligheter stimulera till förståelse, klargörande och ställningstagande.

I utforskande samtal finns det ingen ”expert”, bara vanliga människor med egna unika erfarenheter och perspektiv och som tillsammans kan skapa något större än de själva genom samtalet. Jag har dock i rollen som facilitator ansvaret att understödja och säkerställa samtalsformen och metoden, men i övrigt deltar vi alla i samtalet på lika villkor. I samtalen ligger fokus på att utveckla en ömsesidig närvaro genom aktivt lyssnande och gemensamt utforskande av olika perspektiv. Det händer också att olika tänkares skrifter och böcker lyfts fram i samtalen som inlägg och exempel på perspektiv som kan granskas gemensamt.

Samtalen tar ofta sin utgångspunkt ifrån en konkret upplevelse eller berättelse. Genom den utvecklas och fördjupas en personlig förundran & undran. Därefter sätts detta i relation till mänsklighetens stora berättelser (tex. religiösa, litterära, mytologiska, konstnärliga eller filosofiska) och funderingar. Vid något tillfälle är det dags att luta sig tillbaka och möta sig själv och tystheten – vad betyder det här för mig? Ofta avslutas samtalet med ett försök att omsätta samtalet till praktisk visdom – Vad kan det här få för praktiska konsekvenser i mitt liv och arbete?

Förhållningssätt

I de ”Utforskande samtalen” eftersträvas en gemensam anda av beskrivande och undersökande och att i möjligast mån utgå ifrån ett icke-vetande. Att öppna upp för det okända, oförstådda, outsagda. Att gå bortom färdiga kategorier och klart definierade och precisa ord till det som ligger i mellan och bakom. Till fenomenet i sig, och kontemplativt vara öppet undersökande och nyorienterande. Att se, höra och uppleva det som är, som det är och inte som vi tror det är eller som vi vill det ska vara eller som vi minns det.

Metod

”Utforskande samtal” är en form av Filosofisk praxis (se Svenska sällskapet för filosofisk praxis – SSFP – http://www.filosofiskpraxis.org), som innebär att jag som filosofisk praktiker använder såväl filosofiska teorier som filosofiska verktyg för att tillsammans med en enskild gäst eller grupp utforska filosofiska frågor, teman, begrepp eller dilemman. Genom den filosofiska dialogen får vi syn på hur och vad vi tänker, vilket ger oss en möjlighet att omvärdera våra tankar, handlingar, attityder och värderingar och därigenom skapa en djupare förståelse för vår egen och andra människors livsvärld.

Oftast tar vi vår utgångspunkt i en konkret situation och upplevelse och försöker sedan vaska fram det betydelsefulla i den för att sedan försöka lyfta frågeställningen till en mer generell filosofisk nivå. Ibland blir det flera iterationer mellan den konkreta och generella. Som stöd för samtalet kan vi nyttja:

  • Fenomenologisk & hermeneutisk metod
  • Existentiell livsvärldsanalys
  • Sokratiskt samtal och samtalsregler
  • Teorier och idéer från böcker och ur vårt rika historiska tankegods, tex från existentialismen, stoicismen mfl.

Exempel på frågeställningar:

Vilka upplevelser och situationer som helst från våra liv kan vara fokus för ett filosofiskt utforskande samtal. Men man kan också utgå ifrån teman som till exempel: Död, Tro, Fördomar, Identitet, Tid, Makt, Mod, Rättvisa, Hjälp, Kärlek, Gemenskap, Meningsfullhet, Ångest, Skuld, Sorg och Gränser. Exempel på frågeställningar:

  • Vad är gemenskap?
  • Vad är tillit?
  • Vad är mod?
  • Vad är identitet?
  • Vad innebär det att vara stark?
  • Vad är förlåtelse?

Målgrupp

Ett filosofiskt utforskande samtal passar dig som vill öppna upp ditt förhållningssätt till livet. När du vill öppna dig för det gåtfulla och förunderliga och aktivt motverka förstelnade föreställningar, tankemönster och självsäker vetskap.